Prince Edward Island

Tỉnh Prince Edward Island

Thủ phủ: Charlottetown Lịch sử Canada vẫn sống mãi và được cử hành kỷ niệm ở Charlottetown. Hội nghị Charlottetown vào năm 1864 là cuộc họp đầu tiên để cuối cùng dẫn đến việc tuyên bố tự trị của Canada vào năm 1867. Do cuộc họp này thành phố Chalottetown ngày nay được biết đến