Oklahoma (OK)

Tổng quan tiểu bang Oklahoma

Thông tin chung tiểu bang Oklahoma Oklahoma là một tiểu bang nằm ở miền nam Hoa Kỳ. Với dân số 3,6 triệu người vào năm 2007 và diện tích 177.847 km², Oklahoma là tiểu bang có dân số đứng hàng thứ 28 và diện tích đứng hàng thứ 20 liên bang. Tên gọi Oklahoma của tiểu bang bắt nguồn từ hai từ